Investiční zajištění činností MAS v regionu Nad Prahou

CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0008207 Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou.
 

Popis projektu:
Projekt Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou je projekt administrativy animace místní akční skupiny zajišťujícím procesy řízení, provádění a organizace administrativních postupů, realizaci animačních aktivit, hodnocení činnosti místní akční skupiny a formy spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Cíle projektu:
Hlavními cíli projektu je zajistit úspěšnou realizaci SCLLD MAS Nad Prahou prostřednictvím jednoznačně definované organizační struktury a nastavení rozhodovacích a kontrolních mechanismů, včetně zajištění nezbytné propagace a publicity činnosti místní akční skupiny, podpory a posilování místního partnerství a realizace spolupráce uvnitř MAS, dále pak na národní i mezinárodní úrovni, to vše za účelem zvýšení kvality života ve venkovské oblasti a aktivizace místního potenciálu. Jde o zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Vedle realizovaných výzev, při kterých budou vybírány projekty k realizaci SCLLD MAS Nad Prahou ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, bude cílů projektu podporujícího činnost společnosti dosahováno prostřednictvím animačních aktivit, tj. realizací školení (zejména školení pro žadatele v rámci připravovaných a vyhlášených výzev), seminářů, workshopů a konferencí pro partnery, zástupce soukromé a veřejné sféry nebo širokou veřejnost z řad subjektů nebo jedinců z územní působnosti MAS. Vedle realizace akcí bude animace strategie zajišťována dostupnými prostředky a aktivitami publicity a prezentace – vydávání tiskovin, provozu webových stránek, vydávání tiskových zpráv, reportáží, článků, účastí na akcích pro veřejnost apod.

Výsledky projektu:
Výsledky projektu je komplexní zajištění provozních činností společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. za účelem naplňování cílů a priorit SCLLD, včetně evaluace a monitoringu, zejména prostřednictvím vyhlašování výzev k příjmu žádostí o podporu, provádění hodnocení a výběru projektů v území spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost, včetně provádění kontroly realizovaných projektů, zajištění animace SCLLD, zejména prostřednictvím propagačních aktivit a seminářů pro žadatele a příjemce, provádění animace škol a školských zařízení v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je financovány Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 
 
 

Kontakt

MAS Nad Prahou o. p. s. Kancelář MAS Nad Prahou
Mělnická 275, Líbeznice, přízemí (Regionální informační centrum)

Prázdninový provoz do 31. 8. 2020
PO 8-12 13-16
ÚT 8-12 13-16
ST zavřeno
ČT 8-12 13-16
PÁ zavřeno
Najdete nás v přízemí nebo v kanceláři v 1. patře.
tel.: + 420 608 750 224
datová schránka: qi5vybi
info@nadprahou.eu